HISTORIA Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i społeczny ruch ekonomiczny ma ponad 200 letnią tradycję, której korzenie sięgają aż do epoki odrodzenia w XVI-wiecznej Europie. Dziś, w XXI wieku, gdy powracamy do myślenia o przyszłości w kategoriach wspólnych, europejskich korzyści, refleksje historyczne nabierają dodatkowego znaczenia społecznego.

Na tym tle PTE przygotowuje się do kolejnej próby opisu historii i kreowania przyszłości społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich.

W dotychczasowych pracach historycznych przyjęliśmy, że istnieją trzy źródła historyczne dla głównego nurtu społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich:

·         Pierwsze, naukowe, nawiązujące do prac M. Kopernika o charakterze ekonomicznym i reformy systemu walutowego z lat 1515-1517 oraz związków teorii i praktyki gospodarowania z potrzebą społecznej edukacji ekonomicznej w Polsce.

·         Drugie, gospodarcze, nawiązujące do nowych form zorganizowanej działalności zawodowej i gospodarczej, dla których odniesieniem stał się powstały na przełomie XVII i XVIII wieku ruch przedsiębiorców i kupców, zrzeszonych m.in. w Towarzystwie Międzyrzeckim, założonym w 1802 r.

·         Trzecie, kongresowe, nawiązujące do pierwszego kongresu ekonomistów polskich z trzech zaborów w 1887 roku, na którego bazie zorganizowano w 100. lecie społecznego ruchu ekonomicznego i PTE, V Kongres Ekonomistów Polskich - Kraków 1987.

Główny nurt społecznego ruchu zawodowego ekonomistów wyznacza potrzeba działania na rzecz pożytku publicznego i rozwoju zawodowego. Przy podejściu „systemowym” można przyjąć, ze mechanizm funkcjonowania i rozwoju tak rozumianego ruchu społecznego powstał na przełomie XVII i XVIII wieku, a założenie Towarzystwa Miedzyrzeckiego w 1802 roku stało się odniesieniem dla organizacji społecznego ruchu ekonomicznego w PTE.

HISTORIA Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

Nowe otwarcie: 15 października 2015 r.

 

Już od początków XIX wieku rozwija się na terenach Polski społeczny ruch polskich ekonomistów i prawników. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, jako samodzielny ruch społeczno-zawodowy powstało na bazie idei zjazdów z lat 1920 i 1922 i ostatecznie ukształtowało się na zjeździe w Łodzi w 1945. Od początku swojego istnienia PTE skoncentrowane było na obszarach powiązanych ze sobą dyscyplin naukowych: prawa, teorii ekonomii, polityki ekonomicznej i skarbowości. Z upływem czasu i postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym i nauk ekonomicznych PTE coraz bardziej kojarzone jest z profesjonalną dyskusja naukową w elitarnym gronie naukowym, ale też z powszechną edukacją i ekspertyzami na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomii, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne i elit gospodarczych. Drugą perspektywą postrzegania PTE jest reprezentowanie interesów środowiska ekonomicznego na polu zawodowym i lobbingu skutecznych rozwiązań ekonomicznych obszarze realizowanej i stanowionej polityki społeczno-gospodarczej.

 

Wizja Oddziału PTE w Olsztynie

 

Zarząd Oddziału PTE w Olsztynie identyfikuje się z dorobkiem naukowym i programowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nasze kontakty z głównymi podmiotami i działaczami regionu Warmii i Mazur udowodniły istnienie wysokiego zapotrzebowania na rozwój kompetencji ekonomicznych w wymiarze instytucji, przedsiębiorstw i edukacji społeczeństwa.

Dlatego wizją naszego Oddziału jest pełnienie dla naszych Partnerów funkcji pełnego zaufania doradcy i partnera, niezależnego i profesjonalnego,na którego pomoc można zawsze liczyć. Nasze hasło przewodnie to pomagamy badać, szkolć i wdrażać to, co potrzebne i efektywne w nauce, gospodarce i polityce społecznej. 

 

Misja Oddziału PTE w Olsztynie.

 

 Naszą dewizą jest: „To, co robimy, robimy najlepiej, z pełnym zaangażowaniem i zaufaniem, kierując się paradygmatami efektywności i skuteczności”.

 

Cele strategiczne

 

·         Rozwijanie naukowej dyskusji ekonomicznej o najważniejszych kierunkach rozwoju państwa i społeczeństwa. Utrzymywanie dwustuletniej tradycji Towarzystwa poprzez rozwijanie historycznej więzi nauk i praktyki ekonomii i prawa na ziemiach polskich.

·         Łączenie nauki ekonomii z ogniwami gospodarki tj przedsiębiorstwami i instytucjami wspierania biznesu oraz organizacjami samorządowymi i Trzeciego Sektora w wymiarze regionalnym i krajowym. Koordynowanie doświadczeń biznesowych ze środowiskiem naukowym oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do biznesu

·         Rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej o najważniejszych elementach funkcjonowania biznesu w gospodarce, a w tym:

·         Wspieranie procesu edukacji ekonomicznej społeczeństwa i profesjonalnych kadr, jako niezbędnego elementu polityki społeczno-gospodarczej państwa wobec organizacji biznesowych i instytucji.

·         Pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych praktyk biznesowych.

·         Połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną , jako sposób na przygotowywanie uczestników do efektywnego działania w praktyce gospodarczej,

·         Zapewnienie dopływu na rynek wysoko wykwalifikowanej i zapoznanej z teorią ekonomii oraz praktyką gospodarczą kadry menedżerskiej.

 

Podstawą naszych relacji z Partnerami, jest nasza kompetencja i know-how oraz motywacja naszego zespołu do działania. Nasza filozofia opiera się na szacunku i wzajemnym zaufaniu do naszych Partnerów oraz ich dokonań i pozycji zajmowanej na rynku. Gwarancją powodzenia podejmowanych przez Nas działań, jest nasz zespół specjalistów, wraz z ich doświadczeniem i wiedzą.

Cele długofalowe

·         Rozwój nauk na styku ekonomii i prawa, poprzez badania i interdyscyplinarną, niezależną dyskusję i wydawnictwa.

·         Propagowanie szeroko pojętej edukacji ekonomicznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki,

·         Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi biznesu i ekonomiczno-prawnych kompetencji społeczeństwa,

·         Przygotowanie ludzi do życia w warunkach gospodarki rynkowej poprzez szkolenia, kursy i wykłady, niezależną dyskusję,

·         Wzbogacanie zasobów wiedzy ekonomicznej poprzez publikacje naukowe,

·         Inicjowanie i wspieranie działalności mającej na celu rozwój innowacyjnej gospodarki regionu i kraju w zakresie organizacyjnym i merytorycznym osób i organizacji, które podejmują takie działania,

·         Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez edukację i wdrażanie rozwiązań ekonomicznych do ich praktyki.

Wieloletnie Programy praktyczne dla społeczeństwa i instytucji:

·         Tworzenie i realizacja programów dla rozwoju przedsiębiorczości,

·         Doskonalenie umiejętności osób w aktywnym poszukiwaniu pracy, pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych,

·         Rozwój poradnictwa dla ludności z obszaru informacji publicznej, ekonomii i prawa,

·         Sprzedaż produktów, usług analitycznych i doradztwa dla biznesu i osób fizycznych,

·         Kompleksowa ocena analizy potrzeb klineta w formie audytu zewnętrznego,

·         Budowanie indywidualnej strategii przedsiębiorstw, instytucji publicznych i Trzeciego sektora w obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw, marketingu, komunikacji i budowy wizerunku, wdrażania innowacyjnych produktów i metod zarządzania,

·         Prowadzenie firm w początkowej fazie rozwoju – komponent doradczy,

·         Realizowanie zarządzania zastępczego w organizacjach potrzebujących wparcia
w tym zakresie – (każdy typ przedsiębiorstwa),

·         Organizowanie konkursów wiedzy, staży i praktyk dla młodzieży i osób podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,

·         Opracowywanie ekspertyz i opinii dot. realizowanej polityki społeczno-gospodarczej.