Specjalista ds. kadr i płac (Płatnik i Gratyfikant - kadry i płace)

Czerwiec 2021 r.

Nowa liczba godzin szkolenia !!!

1.350 zł brutto (płatność w 3 ratach)

Z VIP Kartą Rabatol.pl cena kursu wynosi 1.215 zł

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

Nowa liczba godzin szkolenia !!!

100 godzin dydaktycznych*, 20 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się 2-3x w tygodniu

w godzinach 16-20

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie kadrowo-płacowym. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.Przygotowanie uczestników do pracy w działach personalno-kadrowo-płacowych,  praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej (w tym wykorzystaniem systemów informatycznych), uzyskanie świadectwa ukończenia kursu specjalisty ds. kadr i płac.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Specjalista ds. kadr i płac" + imię i nazwisko.

 

 

Program obejmuje 3 bloki tematyczne (min.: Płatnik i Gratyfikant- kadry i płace).

                                      PROGRAM

I Blok tematyczny:

1. PRAWO PRACY W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE

I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pracy.

II. Nawiązanie stosunku pracy.

Proces rekrutacji. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Rodzaje umów o pracę.

Świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych.

III. Zmiana warunków pracy lub płacy/czasowe powierzenie innej pracy.

IV. Rozwiązanie/wygaśnięcie  stosunku pracy.

Zasady rozwiązywania umów o pracę.

Dopuszczalność wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę.

Tryby rozwiązywania umów o pracę.

V. Świadectwo pracy.

VI. Urlopy pracownicze.

VII. Czas pracy i praca w godzinach nadliczbowych.

VIII. Zasady rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

2. DOKUMENTACJA KADROWA

3. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zasady podlegania do ubezpieczeń społecznych.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasady wypłat i ustalania wysokości).                                                                   

 

II Blok tematyczny:

4. ZASADY ROZRACHUNKU Z ZUS

Obowiązujące akty prawne:

a)  wykaz obowiązujących aktów prawnych.

b) wysokość aktualnych wskaźników ogłaszanych przez GUS, ZUS, Min. Finansów.

c)  dokumentacja wynagrodzeń.

d) lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń.

e)  istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.

 5. ZASADY OBLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZE STOSUNKU PRACY.

a)

- świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłki chorobowe i wynagrodzenia za czas choroby oraz ich wpływ na wysokość potrącanych składek ubezpieczeniowych i podatku)

- zasiłki chorobowe - prawidłowe ustalanie ich wysokości i wypłacanie

- terminy wypłat zasiłków, obowiązujące dokumenty przy ustalaniu prawa do zasiłków

b)

- składniki wynagrodzenia oraz metody ustalania i obliczania ich wysokości (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, odprawa emerytalna, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach)

- umowy zlecenia i umowy o dzieło (obliczanie kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne), potrącenia z wynagrodzenia, ich maksymalna wysokość oraz kwota wolna od potrąceń.

 

III Blok tematyczny:

6. OBSŁUGA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Obsługa programu komputerowego-Płatnik:

Prezentacja możliwości programu.

Tworzenie kartotek: płatników i ubezpieczonych.

Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych.

Tworzenie dokumentów rozliczeniowych.

Samodzielna praca z programem.

Obsługa programu komputerowego -Gratyfikant -kadry i płace:

Prezentacja możliwości programu.

Tworzenie kartotek: firm, pracowników i zleceniobiorców.

Tworzenie dokumentów kadrowych.

Tworzenie dokumentów płacowych.

Samodzielna praca z programem. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.