KURSY - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA

 
 
 

 Potwierdzamy termin:

05.06.-26.07.2019

Kolejna edycja

wrzesień /październik

 UWAGA !!!

Edycja jesienna - 100 godzin szkolenia

(koszt 1.350 zł)

 

1.080 zł brutto (płatność w 3 ratach)

 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

80 godzin dydaktycznych*, 16 spotkań.

*godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu

(poniedziałek i środa)

w godzinach 16:00-20:00

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie księgowym. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.Przygotowanie uczestników do wykonywania pracy księgowego na poziomie księgowego bilansisty.

Obsługa aplikacji komputerowej Rewizor.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Samodzielny księgowy-bilansista” + imię i nazwisko.

 

 

Aktualizacja programu w dniu 14.05.2019 r.

  I Blok tematyczny 35 - godzin dydaktycznych

  1. Zasady rachunkowości.

  2. Aktywa i pasywa.

  3. Bilans.

  4. Operacje gospodarcze.

  5. Konto.

  6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.

  6.1. Otwarcie kont.

  6.2. Księgowanie operacji gospodarczych.

  6.3. Zestawienie obrotów i sald.

  6.4. Bilans końcowy i zamknięcie kont.

  7. Dzielenie i łączenie kont.

  8. Poprawianie błędów księgowych.

  9. Plan kont.

  10. Dokumentacja księgowa.

  11. Funkcjonowanie kont wynikowych.

  12. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe.

  12.1. Obrót pieniężny.

  12.2. Kredyty bankowe.

  13. Rozrachunki i roszczenia.

  13.1. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług.

  13.2. Rozrachunki z budżetami i publiczno – prawne

  13.3. Rozrachunki z pracownikami.

  14. Obrót materiałowy.

  14.1. Wycena materiałów.

  14.2. Zakup i zużycie materiałów.

  15. Obrót towarowy - ewidencja obrotu towarowego

  16. Aktywa trwałe – podstawowe zasady ewidencji

  17. Koszty.

  17.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów.

  17.2. Kalkulacja.

  18. Produkty pracy - ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.

  19. Kategorie wyniku finansowego.

  19.1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne.

  19.2. Przychody i koszty finansowe.

  19.3. Zyski i straty nadzwyczajne.

  20. Ustalenie wyniku finansowego.

  20.1. Wynik finansowy – metoda statystyczna.

  20.2. Wynik finansowy – metoda księgowa.

  20.3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny.

  20.4. Podział wyniku finansowego.

  21. Kapitały - kapitały własne podmiotów gospodarczych.

  22. Sprawozdawczość i analiza - Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych i ich analiza.

  II Blok tematyczny 10 - godzin dydaktycznych

  Prawo finansów publicznych.

  Sektor finansów publicznych.

  Środki publiczne.

  Dochody publiczne.

  Daniny publiczne – podatki i inne daniny.

  Elementy konstrukcji podatku.

  Zobowiązania podatkowe.

  Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.

  Kontrola podatkowa.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zagadnienia ogólne, koszty uzyskania przychodów w PIT, podstawa obliczania i wysokość podatku  w  PIT.

  Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zagadnienia ogólne, przychody w CIT, zwolnienia Podatkowe w CIT, podstawa opodatkowania  i wysokość podatku w CIT, pobór podatku w CIT, koszty uzyskania przychodów w CIT.

   

  III Blok tematyczny - 35 godzin dydaktycznych

  Obsługa aplikacji komputerowej Rewizor.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA W OPARCIU O SYSTEM INFORMATYCZNY ENOVA


Kolejna edycja

wrzesień /październik

 1.570 zł brutto (płatność w 3 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

                             

135 godzin dydaktycznych*, 27 spotkań

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

Zajęcia odbywają się 3x w tygodniu; w godzinach 16:00-20:00

 

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie elementów rachunkowości. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.
 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 2. Zapoznanie z gospodarka magazynową, tworzenie dokumentów handlowych, ewidencjonowanie dokumentów handlowych oraz księgowych.

 3. Dekretacja dokumentów.

 4. Ćwiczenia na systemach informatyczny klasy  ERP- systemie ENOVA,  w oparciu o spójny system handlowo – płatnościowo - księgowy, oraz rzeczywiste przypadki w firmach usługowo-produkcyjnych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Samodzielny księgowy-bilansista w oparciu o system informatyczny ENOVA” + imię i nazwisko.

 

Program obejmuje dwa bloki tematyczne w tym naukę naukę programu ENOVA.

I Blok tematyczny - 60 godziny dydaktycznych

Zasady księgowości w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości

1.1. Aktywa i pasywa

1.2. Bilans

1.3. Operacje gospodarcze

1.4. Konto

1.5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych

      1.5.1. Otwarcie kont

      1.5.2. Księgowanie operacji gospodarczych

      1.5.3. Zestawienie obrotów i sald

      1.5.4. Bilans końcowy i zamknięcie kont

1.6. Dzielenie i łączenie kont

1.7. Poprawianie błędów księgowych

1.8. Plan kont

1.9. Dokumentacja księgowa

1.10. Funkcjonowanie kont wynikowych

2. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe 

2.1. Obrót pieniężny

2.2. Kredyty bankowe

3. Rozrachunki i roszczenia

3.1. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

3.2. Rozrachunki z budżetami i publiczno – prawne

3.3. Rozrachunki z pracownikami

4. Obrót materiałowy

4.1. Wycena materiałów

4.2. Zakup i zużycie materiałów

4.3. OCEM

5. Obrót towarowy

5.1. Ewidencja obrotu towarowego

5.2. OCET

6. Aktywa trwałe

6.1. Środki trwałe

6.2. Środki trwałe w budowie

7. Koszty

7.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów

7.2. Kalkulacja

8. Produkty pracy

8.1. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych

9. Kategorie wyniku finansowego

9.1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne

9.2. Przychody i koszty finansowe

9.3. Wyniki nadzwyczajne

10. Ustalenie wyniku finansowego

10.1. Wynik finansowy – metoda statystyczna

10.2. Wynik finansowy – metoda księgowa

10.3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny

10.4. Podział wyniku finansowego

11. Kapitały

11.1. Kapitały własne podmiotów gospodarczych

12. Sprawozdawczość i analiza

12.1. Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych i ich analiza    

 

II Blok tematyczny -75 godziny dydaktycznych 

1.          System ENOVA

1.1.       Logiczne aspekty systemów informatycznych finansowo-księgowych.

1.2.        Struktura oprogramowania.

1.3.        Instalacja oprogramowania.

1.4.        Ogólne zapoznanie z systemem informatycznym ENOVA.

1.5.        Omówienie interface’u.

1.6.        Moduły programu.

1.7.        Opcje programu.

1.8.        Podstawowe ustawienia.

1.9.        Tworzenie ról operatorów.

2.           Moduł EWIDENCJA DOKUMENTÓW I KSIĘGOWOŚĆ

2.1.        EWIDENCJA DOKUMENTÓW.

2.1.1.     Dokumenty, filtry, ustawienia.

2.1.2.     Zestawienia dokumentów.

2.1.3.     Noty korygujące.

2.1.4.     Rejestry dokumentów VAT, zestawienia VAT.

2.1.5.     Deklaracja VAT-7, UE.

2.1.6.     E-deklaracje.

2.1.7.     Zadania

2.2.        KSIĘGOWOŚĆ.

2.2.1.     Obroty i Salda.

2.2.2.     Dziennik operacji.

2.2.3.     Zestawienia księgowe.

2.2.4.     Deklaracje podatkowe.

2.2.5.     Rozrachunki.

2.2.6.     Plan kont.

2.2.7.     Zadania.

 3.          Moduł HANDEL

3.1.        Towary i usługi, kartoteki.

3.2.        Sprzedaż, faktury, zamówienia, umowy.

3.3.        Zakup, faktury zakupu, zamówienia, oferty.

3.4.        Magazyny.

3.5.        Zestawienia magazynowe.

3.6.        Zadania.

 4.          Moduł KSIĘGA INWENTARZOWA

4.1.        Środki trwałe,

4.2.        Ewidencje środków trwałych.

4.3.        Zestawy środków trwałych.

4.4.        Ewidencja wyposażenia

4.5.        Zadania.

 5.          Moduł EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

5.1.        Raporty.

5.2.        Dokumenty kasowe.

5.3.        Przelewy.

5.4.        Zobowiązania i należności.

5.5.        Zadania.

 6.          ZADANIA

 7.          Moduł KADROWO-PŁACOWY.

7.1.        System kadrowy.

7.2.        Płace.

7.3.        Deklaracje ZUS, PIT, PFRON.

8.           Program PŁATNIK.

9.    Tworzenie schematów księgowych podstawowych, uproszczonych, zaawansowanych.

10.         Moduł KPiR.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

Telefon:  89 5 27 58 25

E-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności.

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.