Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE

 


Nowość

Czerwiec 2021 r.

Szkolenie indywidualne!

 

2.290 zł brutto (płatność w 3 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

Szkolenie indywidualne!

21 godziny dydaktyczne*

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 


Harmonogram do indywidualnego ustalenie z uczestnikiem szkolenia.

 

 

Szkolenie kierowane: sektor publiczny - prywatny, osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu przygotowania studium wykonalności do projektów inwestycyjnych.

Celem szkolenia jest:

Nabycie umiejętności tworzenia studium wykonalności w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z dostępnych na rynku źródeł finansowania.

Poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści.

Praktyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy zasadności i oceny społecznej i ekonomicznej efektywności przygotowywanych projektów UE.

Poznanie aktualnych technik tworzenia studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE" + imię i nazwisko.

 

     1. Miejsce SW w procesie inwestycyjnym. Istota, struktura, zasady tworzenia. Ogólne pojęcia występujące w studium wykonalności, np.; struktura studium, analizy finansowa i ekonomiczna, koszty całkowite i kwalifikowane projektu, efekty zewnętrzne rynkowe i technologiczne, dyskontowanie - 4 godz.

2.        Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu; przewodniki i wytyczne projektów inwestycyjnych – 2 godz.

3.        Analiza wykonalności – popytu, opcji i proponowane rozwiązania, wartość rezydualna, projekty generujące dochód i wskaźnik luki w finansowaniu, koszty operacyjne- 3 godz.

4.        Analiza finansowa – metoda luki w finansowaniu, wskaźniki efektywności finansowej i analiza trwałości finansowej- 3 godz.

5.        Analiza ekonomiczna – narzędzia i metody; wartość użytkowa i koszty alternatywne, FNPV/C i FRR/C FNPV/K, FRR/K, ENPV, ERR, B/C– 3 godz.

6.        Analiza efektywności kosztowej (DGC) i kosztów i korzyści (CBA)- 3 godz.

7.        Ocena i analiza ryzyka (wrażliwości, wielokryterialna, skonsolidowana)- 2 godz.

8.        Analiza wytycznych sporządzania SW w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014 – 2020 – 2 godz.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.