Pakiet Office dla kadrowców.

 

do uzgodnienia / Czerwiec 2021 r.

499 zł brutto - zajęcia grupowe

1.350 zł brutto - zajęcia indywidualne

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

30 godzin dydaktycznych*, 6 spotkań - spotkania grupowe

15 godzin dydaktycznych - spotkania indywidualne

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach 16:00-20:00

Zajęcia  indywidualne - do uzgodnienia.

 

 

Uczestnicy kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Nabycie umiejętności w posługiwaniu się pakietem OFFICE niezbędnych do pracy w działach kadrowo - płacowych, a w szczególności: tworzenie formalnej korespondencji kadrowo - płacowej oraz korespondencji seryjnej, techniki rozliczania pracy, prowadzenia kartoteki wynagrodzeń i dokonywanie analiz i raportów za pomocą arkusza EXCEL i ich prezentacja za pomocą programu POWER POINT.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Pakiet OFFICE dla kadrowców" + imię i nazwisko.

Tworzenie formalnej korespondencji kadrowo – płacowej w programie WORD 

a. Zasady tworzenia elektronicznych listów formalnych – podział na pola informacyjne.

b. Sposoby szybkiego wprowadzania treści do pól informacyjnych.

c. Metody szybkiego formatowania listu formalnego – zastosowanie narzędzi linijka, akapit, interlinia, justowanie, twarda spacja, shift + ENTER.

d. Tworzenie szablonu pisma.

 

Tworzenie seryjnej korespondencji kadrowo – płacowej z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD i EXCEL

a. Tworzenie bazy adresowej dla korespondencji seryjnej.

b. Tworzenie seryjnej korespondencji biznesowej wykorzystującej bazę adresową w arkuszu EXCEL.

3. Przykłady rozliczania pracy akordowej w arkuszu EXCEL

a. Wyliczanie czasu pracy na podstawie informacji o dacie i czasie wejścia oraz dacie i czasie wyjścia.

b. Rozliczenia płacowe przy zmiennych stawkach akordowych

c. Dobór sposobu wyliczenia wartości średnich w zależności od sytuacji (stosowanie średnich ważonych, geometrycznych i harmonicznych)

 

Rozliczanie wynagrodzenia z umowy o dzieło w arkuszu EXCEL

a. Rozwijane listy wyboru.

b. Funkcje warunkowe.

 

Przykład uproszczonej kartoteki wynagrodzeń pracownika w arkuszu EXCEL

a. Adresy względne i bezwzględne.

b. Sumowanie zmiennych zakresów.

c. Wartość najmniejsza i największa.

 

Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – posługiwanie się formułami

a. Wprowadzanie formuł do komórek arkusza „z ręki”.

b. Biblioteka wbudowanych funkcji.

c. Wyszukiwanie wyniku w analizie symulacji danych.

 

Analiza kosztów zatrudnienia,  absencji pracowników 

a. Operacje na danych (sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie).

b. Importowanie z plików TXT, CSV.

c. Przygotowanie danych do analizy w Excelu.

 

Analiza i prezentacja danych

a. Zestawienie absencji chorobowej pracowników.

b. Proste techniki analizy kosztów zatrudnienia.

c. Zastosowanie tabel przestawnych do działań analitycznych tworzenia raportów przygotowanie obiektu Excela do umieszczenia w prezentacji POWER POINT.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.