DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY
LUTY 2021 r.

 

2.690 zł brutto (płatność w 2 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

90 godzin dydaktycznych*, 8 spotkań 

 Zajęcia weekendowe (w godz. 9:00-18:00).

*godzina dydaktyczna - 45 minut 

 

 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw. 

Zapraszamy: dyrektorów przedsiębiorstw; prezesów i członków zarządu firm i instytucji; pracowników administracji państwowej; właścicieli firm prywatnych; osoby zamierzające zdobyć licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy sanacyjnego.

Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy i spisu wierzytelności oraz planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym  i hipoteką morską.

Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego  i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę doradcy restrukturyzacyjnego wykonującego czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy sanacyjnego.

Zajęcia obejmują wykłady oraz cześć praktyczną (rozwiązywanie kazusów oraz testów egzaminacyjnych, analizę przypadków postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych).

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Doradca restrukturyzacyjny ” + imię i nazwisko.

 

Blok I. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego – 20 godzin.

1.Podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne, osoby prawa, tzw. ułomne osoby prawne. 

Pojęcie przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego. Krajowy Rejestr Sądowy i CEIDG.  

2.Rodzaje i zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego. Spółka cywilna. 

3.Forma czynności prawnych. Własność i inne prawa rzeczowe (wybrane zagadnienia).

4.Obrót nieruchomościami.

5.Zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy).Ustrój ksiąg wieczystych.

Zabezpieczenia obligacyjne – weksle. 

6.Terminy przedawnienia, uznanie długu (właściwe i niewłaściwe).Potrącenie. 

7.Ogólne pojęcia w kodeksie postępowania cywilnego.

8.Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: majątkowe  ustroje małżeńskie i skutki dla listy wierzytelności, obowiązki alimentacyjne.

 

Blok II. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - 50 godzin.

 

A.Prawo upadłościowe – 30 godzin.

1.Prawo restrukturyzacyjne a prawo upadłościowe. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Likwidacja przygotowana.

2.Skutki ogłoszenia upadłości. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.

3.Przebieg właściwego postępowania upadłościowego – zagadnienia ogólne.

Podmioty postępowania upadłościowego. 

4.Zgłoszenie wierzytelności  i ustalenie listy wierzytelności.

5.Koszty i inne zobowiązania masy upadłości.

6.Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym.

7.Likwidacja masy upadłości: spis inwentarza, oszacowanie masy upadłości, plan likwidacyjny, sprawozdanie finansowe,  tryby sprzedaży składników majątkowych, skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych z zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo: kategorie zaspokajania  wierzycieli, sporządzanie, zaskarżanie i  wykonanie  planów podziały. Zagadnienia praktyczne dotyczące czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym.

           8.Układ w upadłości. Zakończenie postępowania upadłościowego. Umorzenie postępowania upadłościowego.

9.Upadłość konsumencka. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

B.Prawo restrukturyzacyjne – 20 godzin.

1.Postępowanie restrukturyzacyjne.

2.Skutki otwarcia poszczególnych rodzajów postepowań restrukturyzacyjnych.

3.Spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych. Przebieg poszczególnych postepowań restrukturyzacyjnych.

4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

5. Praktyczne aspekty tworzenia planów restrukturyzacyjnych oraz projekcji zysków i strat. Pomoc publiczna. Postępowania restrukturyzacyjne – pierwsze doświadczenia po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego, problemy praktyczne.

6. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Odpowiedzialność doradcy restrukturyzacyjnego. 

 

Blok III. Podstawy Ekonomii - 20 godzin.

1.Podstawy Ekonomii Menedżerskiej.

2.Makroekonomia, kluczowe zagadnienia.

3.Mikroekonomia a ekonomia decyzyjna.

4.Modele i struktury rynkowe.

5.Koszty przedsiębiorstwa.

6.Pomiar aktywności przedsiębiorstwa i jego wykorzystanie do podejmowania decyzji menedżerskich.

7.Sprawozdanie finansowe.

8.Metody wyceny przedsiębiorstwa.

9.Podstępowanie naprawcze. 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25 

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności.

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.