Kosztorysowanie robót w produkcji i usługach z zastosowaniem narzędzi AutoCAD i EXCEL.

 

do uzgodnienia / Czerwiec 2021 r.

 

 

890 zł brutto - zajęcia grupowe

1.490 zł brutto - zajęcia indywidualne

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

40 godzin dydaktycznych*, 8 spotkań  - zajęcia grupowe

20 godzin dydaktycznych* - zajęcia indywidualne

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach 16-20

 

Wskazana jest podstawowa znajomość interfejsu programu EXCEL (wersja od 2007) oraz podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego.

Nabycie podstawowej wiedzy na temat zasad szacowania kosztów produkcji i usług oraz ustalania ceny sprzedaży.

Nabycie umiejętności przedmiarowania robót za pomocą oprogramowania AutoCAD.

Nabycie umiejętności budowania prostych aplikacji kosztorysujących na bazie arkusza EXCEL zawierających własne, nietypowe katalogi nakładów rzeczowych, cenniki i kalkulator oferty.

Wykorzystanie narzędzi CAD i EXCEL do tworzenia zestawień sprzętowo - materiałowych oraz wyliczania nakładu pracy pracowników.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Kosztorysowanie robót w produkcji i usługach z zastosowaniem narzędzi AutoCAD i EXCEL" + imię i nazwisko.

Program zajęć grupowych - 40 godz.

1. Ogólne zasady kosztorysowania - 2 godz.

a) Szacowanie kosztów bezpośrednich.

b) Typowe problemy optymalizacji kosztów bezpośrednich i sposoby ich rozwiązywania.

c) Szacowanie kosztów pośrednich.

d) Przyjmowanie stopy lub kwoty zysku.

e) Ustalanie ceny detalicznej i hurtowej.

2. Stosowanie przedmiarowania robót i jego zasady. - 1 godz.

3. Stosowanie obmiarowania robót i jego zasady. - 1 godz.

4. Wykorzystanie narzędzi AutoCAD do pozyskiwania danych geometrycznych (długości, pola powierzchni i objętości skomplikowanych elementów) do tworzenia przedmiarów i obmiarów robót. - 16 godz.

5. Wykorzystanie narzędzi CAD i EXCEL do tworzenia zestawień sprzętowo - materiałowych oraz wyliczania nakładu pracy pracowników. - 4 godz.

6. Tworzenia indywidualnych lub dedykowanych aplikacji kosztorysowych zawierających własne katalogi nakładów jednostkowych i własne cenniki w programie EXCEL. - 16 godz.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.