Techniki badawcze w naukach społeczno-ekonomicznych

  Czerwiec 2021 r.

 

400 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

6 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

-

 

Osoby nie posiadające lub posiadające wiedzę z zakresu podstaw statystyki opisowej. Słuchacz powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

 

Przygotowanie uczestników do opanowania umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi badawczych do opisu i analizy zjawisk społeczno - ekonomicznych.

Dobór instrumentów i technik badawczych do specyfiki tematu

- funkcje instrumentu badawczego

Podstawy formułowania hipotez badawczych, perspektyw rozwoju, skutków dla społeczeństwa państwa,

Opis cech zjawisk, procesów, podmiotów oraz instytucji gospodarczych, społecznych 

Opis różnorodności i podobieństw 

Opis struktury i dynamiki jako rodzaj opisu ekonomicznego

- statystyczne określenie kierunku i siły zmian,

Opis właściwości zjawisk ekonomicznych:

- rozproszenie i koncentracja,

- symetria i asymetria rozkładów szeregów danych,

- sezonowość

 Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) wypełnionego fileadmin/user_upload/documents/01.Formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie__Techniki_badawcze_w_naukach_spoleczno-ekonomicznych.pdf"Formularza zgłoszeniowego".fileadmin/AKarta__Techniki_badawcze.pdf

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093 

Tytułem: Opłata za kurs: "Techniki badawcze" + imię i nazwisko

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.