Instrumenty i techniki badawcze w naukach społeczno-ekonomicznych

Czerwiec 2021 r.

450 zł brutto 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

6 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna  - 45 minut

 

Osoby nie posiadające lub posiadające wiedzę z zakresu podstaw statystyki opisowej. Słuchacz powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Przygotowanie uczestników do opanowania umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi badawczych do opisu, analizy i prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Dobór instrumentów i technik badawczych do specyfiki tematu

- funkcje instrumentu badawczego.

Podstawy formułowania hipotez badawczych, perspektyw rozwoju, skutków dla społeczeństwa i państwa.

Opis cech zjawisk, procesów, podmiotów oraz instytucji gospodarczych, społecznych.

Opis różnorodności i podobieństw.

Opis struktury i dynamiki jako rodzaj opisu ekonomicznego

- statystyczne określenie kierunku i siły zmian,

Opis właściwości zjawisk ekonomicznych:

- rozproszenie i koncentracja,

- symetria i asymetria rozkładów szeregów danych,

- sezonowość,

Techniki pomiaru i rejestracji zdarzeń gospodarczych.

Tworzenie modeli i przeprowadzanie symulacji.

Opracowywanie prognoz gospodarczych.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego".
fileadmin/Zdjecia_na_strone/AKarta__Instrunemty__i__techniki_badawcze.pdf

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093 

Tytułem: Opłata za kurs: "Instrumenty i techniki badawcze" + imię i nazwisko.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

Telefon:  89 5 27 58 25

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.